Obchodní, dodací a platební podmínky

Obchodní firma (provozovatel e-shopu lavickyprotebe.cz, lavickaprotebe.cz): 
Projectil Group, s.r.o. 

Fakturační sídlo firmy:
Projectil Group, s.r.o. 
Nad malým mýtem 615/4
147 00 Praha 4 Braník 

IČ: 29004977
DIČ: CZ29004977

Kontaktní údaje: 
Výrobní pobočka PROWERK poctivé řemeslo: Jungmannova 9, 267 01 Králův Dvůr
www.prowerk.cz; www.lavickyprotebe.cz; lavickaprotebe.cz
Kontaktní e-mail: info@prowerk.cz
Kontaktní telefon: (+420) 602 600 107

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto Obchodní, dodací a platební podmínky (dále také jen “OP”) upravují práva a povinnosti stran při dodávkách zboží a služeb (dále jen “zboží”) mezi společností Projectil Group, s.r.o., se sídlem Nad malým mýtem 615/4, 26701 Králův Dvůr, IČ: 29004977, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 159314, (dále jen “Prodávající”) a odběratelem (dále jen “Kupující”) a jsou závazné pro veškerý obchodní styk dodavatele a odběratele.

1.2. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě „lavickaprotebe.cz“ a „lavickyprotebe.cz“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.lavickaprotebe.cz a www.lavickyprotebe.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Prodávajícím.

1.3. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy, které Prodávající uzavírá s Kupujícím.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Prodávající a Kupující výslovně dohodnou na jiném jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

1.6. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.7. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 5 – Odstoupení od kupní smlouvy.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.

2.2 Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

2.3. Kupující provádí objednávání zboží:

– přímo prostřednictvím webového rozhraní bez registrace (vyplněním formuláře či jinak), nebo

– prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím zasláním objednávky na Kontaktní email Prodávajícího

2.4. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

2.5. Před závazným odesláním objednávky je Kupujícímu sdělena rekapitulace objednávky, zejména druh a množství zboží, dodací adresa a konečná cena, a to včetně nákladů na dodání (v závislosti na zvoleném způsobu dodání) a případných poplatků spojených se zvoleným způsobem platby. V rámci rekapitulace má Kupující poslední možnost měnit zadané údaje. Závaznou objednávku Kupující podá prostřednictvím tlačítka „objednat“. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.6. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky Kupujícího ze strany Prodávajícho. Přijetím objednávky se rozumí (I) zaslání potvrzení o přijetí objednávky Prodávajícího Kupujícímu (poštou nebo e-mailem) nebo (II) dodáním zboží. Kupní smlouva nevznikne, pokud Prodávající přijetí objednávky Kupujícímu uvedeným způsobem nepotvrdí ani do 3 pracovních dnů od doručení objednávky anebo pokud Prodávající zboží Kupujícímu nedodá ve lhůtě dle § 3 odstavec 1 těchto OP. Kupní smlouva nevznikne ani tehdy, pokud Prodávající objednávku Kupujícího odmítne.

2.7. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím může vzniknout i na základě návrhu na uzavření smlouvy adresovaného Prodávajícím Kupujícímu, který Kupující ve lhůtě pro přijetí bezvýhradně přijme.

2.8. Má-li Prodávající pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, může Kupujícího kontaktovat za účelem jejího ověření. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout neověřenou objednávku. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.9. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které porušily své povinnosti z jakékoli kupní smlouvy v minulosti. Prodávající si dále vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu, pokud je zboží vyprodáno a nebude se již vyrábět nebo pokud je zboží dlouhodobě nedostupné (v případě, že tato situace nastane, bude Prodávající informovat Kupujícího s návrhem alternativní varianty).

2.10. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

2.11. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce. Kupní cenou se rozumí i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby, jejichž výše je uvedená ve webovém rozhraní a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí.

2.12. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.

2.13. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

2.14. Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy, má Prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil.

3. Dodací podmínky

3.1. Jednotlivé dodávky budou realizovány v termínech určených kupní smlouvou, přičemž běžná dodací lhůta Prodávajícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, činí 4-6 týdnů od doručení objednávky Prodávajícímu a schválení výrobní dokumentace. Prodávající je oprávněn ve výjimečných případech termín dodání změnit, to platí, i pokud je Kupujícím spotřebitel. O této skutečnosti bude informovat Prodávající Kupujícího bez zbytečného odkladu (telefonicky nebo e-mailem).

3.2. Neobsahuje-li objednávka jiné místo plnění, je místem plnění příslušné výdejní místo Prodávajícího na pobočce Prodávajícího na adrese PROWERK, Jungmannova 9, 26701 Králův Dvůr. O tom, že zboží je připraveno k dodání ve výdejním místě informuje Prodávající Kupujícího v rámci potvrzení dle § 2 odstavec 4 bod (I).

3.3. Náklady spojené s dodáním do jiného místa plnění, než je výdejní místo Prodávajícího, budou účtovány Kupujícímu. Adekvátní způsob dopravy (například poštovní přeprava, přepravní služba anebo vlastní doprava Prodávajícího) do jiného místa plnění volí Prodávající podle charakteru zboží a údajů na objednávce nebo kupní smlouvě.

3.4. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží dodávat opakovaně (například v případě nesprávné adresy uvedené Kupujícím v objednávce, neposkytnutím součinnosti s Kupujícím v místě plnění atd.), je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s opakovaným dodáním zboží.

3.5. Kupující je povinen v místě plnění zboží převzít a neprodleně zboží prohlédnout a zkontrolovat soulad množství a typu zboží s dodacím listem a případné zjevné vady zboží. Při zjištění rozdílu v množství a druhu zboží či v případě jeho zjevného poškození, nebo při zjištění nesouladu výrobních čísel zboží se záznamem uvedeným na dodacím listě je Kupující povinen tuto vadu zaznamenat na dodací list a neprodleně ji oznámit Prodávajícímu (písemně, e-mailem), nejpozději však do 2 pracovních dnů od předání. Na pozdější reklamace tohoto typu nebude Prodávající brát zřetel.

3.6. Doprava zboží

1. vlastní dopravní službou Prodávajícího 

Pokud není dohodnuto jinak, dopravu zboží zajišťuje Prodávající vlastní dopravní službou v cenách dle Aktuálního ceníku Prodávajícího.

2. externím dopravcem 
pokud zboží zajišťuje Prodávající přes externího dopravce, je doprava účtována v cenách dle Aktuálního ceníku externího dopravce.

3. Osobní odběr v pobočce Prodávajícího
Po předchozí domluvě mezi Prodávajícím a Kupujícím je možné zakoupené zboží vyzvednou osobně a bez poplatku

Adresa pobočky:
PROWERK, Jungmannova 9, 26701 Králův Dvůr  
Provozní doba: pondělí – pátek: 8 – 16 hod. vždy na základě telefonické dohody

Platba za zboží při osobním odběru je možná pouze v hotovosti a v českých korunách.

4. Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy

4.1. Odstoupení od smlouvy kupujícím
Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.
Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu pobočky Prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána ve formě kreditu, příp. zápočtem.
Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal prodávajícímu.

4.2. U zboží, které je zhotovené na zakázku, nemá kupující možnost odstoupit od smlouvy

5. Cena předmětu plnění a platební podmínky

5.1. Ceny zboží jsou stanoveny v ceníku Prodávajícího, který je platný v okamžiku doručení objednávky Kupujícího – podnikatele Prodávajícímu, resp. v okamžiku uzavření kupní smlouvy, je-li Kupující spotřebitelem.

5.2. Pokud není uvedeno jinak, ceny v ceníku Prodávajího nezahrnují žádné služby související s montáží či instalací zboží.

5.3. Platba

1. Platba bankovním převodem

  • Platba za zboží klasickým bankovním převodem
  • Po dokončení objednávky bude ze strany Prodávajícího Kupujícímu na e-mail zasláno potvrzení s podklady pro platbu 
  • Zboží bude odesláno až po připsání platby na účet Prodávajícího 

Platební údaje Prodávajícího: 

Banka účet: 233650362/0300

IBAN: CZ77 0300 0000 0002 3365 0362

SWIFT: CEKOCZPP

Název banky: ČSOB

7. Přechod nebezpečí škody na zboží a vlastnického práva

7.1. Na Kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží buď převzetím zboží v sídle Prodávajícího, nebo převzetím zboží od dopravce, pokud zajišťuje dopravu Prodávající.

7.2. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným uhrazením kupní ceny.

8. Práva z vadného plnění a smluvní záruka za jakost

8.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je spotřebitel, že zboží při převzetí nemá vady (jakost při převzetí dle § 2161 Občasného zákoníku (dále také jen „OZ“)).

8.2. Má-li zboží, dodané Kupujícímu – spotřebiteli vady (tj. nemá-li vlastnosti stanovené v § 2161 OZ), může Kupující  – spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující – spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující – spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li Kupující  – spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z ceny. Kupující – spotřebitel, má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

8.3. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. V případě použitého zboží Prodávající a Kupující – spotřebitel sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání dvanácti měsíců od převzetí.

8.4. Kupující – podnikatel může uplatnit právo z vady v době šesti měsíců od převzetí.

8.5. Prodávající přejímá záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami, které jsou součástí Reklamačního řádu. Vadu, krytou zárukou, je Kupující povinen vytknout u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené záruční dobou. Záruka se nevztahuje na použité zboží.

8.6. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, odstraní Prodávající přednostně opravou, a nebude-li to možné, dodáním nového bezvadného zboží shodného typu a provedení.

8.7. Prodávající upozorňuje Kupujícího, že práva z vadného plnění ani záruka za jakost Kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny Kupujícím, dopravou, manipulací, skladováním či montáží v rozporu s pokyny výrobce nebo Prodávajícího. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá dodavatel za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Právo z vadného plnění a záruky za jakost se dále nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením, nebo na vady, na které byl Kupující upozorněn písemně v kupní smlouvě.

8.9. Na vyřizování práv z vadného plnění a ze záruky se vztahuje Reklamační řád Prodávajícího, který tvoří přílohu těchto OP.

9. Odpovědnost za škodu

9.1. Odpovědnost Prodávajícího za škodu vzniklou porušením jeho povinností z kupní smlouvy zakládá právo Kupujícího na náhradu skutečné škody do výše kupní ceny za zboží z kupní smlouvy, z jejíhož porušení škoda vznikla. Právo na náhradu ušlého zisku se vylučuje. Omezení výše náhrady škody podle tohoto § 10 neplatí, pokud je Kupující spotřebitelem.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Prodávající jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Kupujícího uvedené v kupní smlouvě, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo odběratele (dále jen „osobní údaje“). Osobní údaje Kupujícího jsou zpracovávány pro plnění smluvních povinností Prodávajícího.

10.2. Osobní údaje Kupujícího zpracovává Prodávající prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců nebo třetích osob – zpracovatelů osobních údajů, se kterými má Prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

10.3. Osobní údaje Kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů a dále dopravcům za účelem zajištění dopravy zboží.

10.4. Kupující má právo přístupu k osobním údajům zpracovávaným Prodávajícím a může požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby Prodávající takto vzniklý stav odstranil. Kupující může požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů. Nevyhoví-li Prodávající takovému požadavku, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

10.5. Kupující – podnikatel souhlasí s využitím svého elektronického kontaktu uvedeného ve smlouvě pro účely zasílání obchodních sdělení, nabídek a informací o marketingových akcích, o novém zboží a službách (sms, e-mail atp.).

11. Závěrečná ujednání

11.1. Prodávající má právo od kterékoli kupní smlouvy odstoupit písemným oznámením při podstatném porušení povinností Kupujícího, jímž se rozumí zejména neuhrazení ceny zboží v době splatnosti anebo nepřevzetí zboží.

11.2. Kupující má právo od kterékoli kupní smlouvy odstoupit písemným oznámením při prodlení Prodávajícího s dodáním zboží delším jednoho měsíce ode dne, kdy zboží mělo být dodáno, pokud prodlení není způsobeno vyšší mocí nebo zaviněním Kupujícího.

11.3. Kupující – podnikatel na sebe přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.

11.4. Prodávajícímu budou písemnosti zasílány písemnou formou prostřednictvím nositele poštovní licence na adresu pobočky, případně e-mailem. Kupujícímu budou písemnosti zasílány písemnou formou na jeho adresu, přičemž pro zasílání Kupujícímu, který je podnikatelem, platí adresa jeho sídla zapsaného v obchodním či živnostenském rejstříku, případně jeho e-mailová adresa. Kupujícímu – spotřebiteli jsou zasílány písemnosti na jeho poslední známou adresu bydliště nebo e-mail.

11.5. E-mailová korespondence se považuje pro účely doručování mezi stranami za písemnou.

11.6. V podmínkách a vztazích neupravených touto smlouvou se strany řídí českým právem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a je-li odběratel spotřebitel, i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.7. V případě sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím jsou k rozhodování sporů mezi stranami z kupních smluv příslušné obecné soudy v ČR.