Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů:

Projectil Group, s. r. o., IČ 29004977, se sídlem Nad malým mýtem 615/4, Praha 4 – Braník 147 00

Provozovatel je zapsán pod spisovou značkou C 159314, která je vedená u Městského soudu v Praze

Kontaktní údaje: www.lavickyprotebe.cz, email: info@prowerk.cz

Rozsah zpracování osobních údajů: Osobní údaje Správce zpracovává bez souhlasu obchodního partnera jako subjektu údajů v rozsahu: identifikační a kontaktní údaje / firma, dat. narození, sídlo, bydliště, e – mailová adresa, tel. číslo, bankovní spojení, IČ a DIČ. Dále údaje vyplývající ze smluvního vztahu – historie objednávek. Správce nezpracovává žádné osobní údaje na základě souhlasu obchodního partnera.

Účel a způsob zpracování osobních údajů: Správce může bez souhlasu obchodního partnera jako subjektu údajů zpracovávat výše uvedené osobní údaje k následujícím účelům

  1. Plnění obchodních smluv a vztahů
  2. Plnění právních povinností souvisejících s předmětem podnikání

Následky neposkytnutí osobních údajů: Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí potřebných osobních údajů však znemožňuje identifikaci obchodního partnera jako smluvní strany, a tedy rámcové smlouvy.

Třetí strany, kterým mohou být vaše osobní údaje poskytovány: Osobní údaje mohou být poskytovány třetím stranám v souvislosti s plněním právních povinností, na vyžádání orgánů státní správy či pro uplatnění práv a oprávněných zájmů Správce. Osobní údaje mohou být také poskytovány rovněž zpracovatelům, kteří pro Správce vykonávají dílčí činnost zpracování osobních údajů, oblast IT a účetnictví.

Předání osobních údajů do zahraničí: Osobní údaje nejsou předávány do zemí EU.

Doba zpracování osobních údajů: Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány po dobu trvání jejich smluvního vztahu a dále 10 let po ukončení smluvního vztahu nebo poskytnutí posledního plnění, podle toho, která skutečnost nastane později, nejméně však do vypořádání všech vzájemných práv a závazků. Osobní údaje zpracovávané pro účely plnění právních povinností jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem.

Právo na přístup: Kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda vaše osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny.

Právo na opravu: Kdykoliv můžete požádat Správce o opravu Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.

Právo na výmaz: Správce musí vymazat všechny osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány.

Právo na omezení zpracování: Pokud nastanou sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musí Správce omezit zpracovávání Vašich všech osobních údajů. Údaje mohou být pouze uloženy a případně je lze použít pouze pro výkon obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku: Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které Správce zpracovává z důvodu oprávněného zájmu. Jakoukoliv žádost či jakýkoliv dotaz související se zpracováním osobních údajů lze zaslat písemně na adresu Správce.

Zabezpečení osobních údajů: Správce přijal opatření, která zajišťují maximální možnou ochranu zpracování osobních údajů před neoprávněným přístupen nebo přenosem, také před jejich ztrátou nebo zničením a zneužitím.

Toto oznámení nabývá účinnosti dne 17.02.2023